Open main menu
Spelling cai
Closest English pronunciation /tsaɪ/
Hint "hats" + "eye". Not /kaɪ/.
Chinese Pinyin cāi cái cǎi cài
Common characters in names 才 蔡 彩 采 财 材