Open main menu
Spelling chuang
Closest English pronunciation /tʃʊɑ:ŋ/
Hint "check" + "put" + "art" + "sing".
Chinese Pinyin chuāng chuáng chuǎng chuàng
Common characters in names 创 闯