Open main menu
Spelling hen
Closest English pronunciation /hən/
Hint "how" + "taken".
Chinese Pinyin hēn hén hěn hèn
Common characters in names 很 恨 狠