Open main menu
Spelling lan
Closest English pronunciation /lʌn/
Hint "let" + "cup" + "no". /ʌn/ is not /æn/ as in English "can".
Chinese Pinyin lān lán lǎn làn
Common characters in names 蓝 兰 岚 览 澜