Open main menu
Spelling lin
Closest English pronunciation /lɪn/
Hint "let" + "in".
Chinese Pinyin līn lín lǐn lìn
Common characters in names 林 麟 临 琳 淋 霖 蔺