Open main menu
Spelling long
Closest English pronunciation /lɔ:ŋ/
Hint "law" + "sing".
Chinese Pinyin lōng lóng lǒng lòng
Common characters in names 龙 隆 珑