Open main menu
Spelling ming
Closest English pronunciation /mɪŋ/
Hint "man" + "sing".
Chinese Pinyin mīng míng mǐng mìng
Common characters in names 名 明 鸣 铭 茗