Open main menu
Spelling wu
Closest English pronunciation /wu:/
Hint As in English "woo".
Chinese Pinyin wū wú wǔ wù
Common characters in names 武 舞 吾 伍 吴 乌 悟 午 巫 仵 勿 务