Open main menu
Spelling zhang
Closest English pronunciation /dʒɑ:ŋ/
Hint "judge" + "art" + "sing". /ɑ:ŋ/ is not /æŋ/ as in English "hang".
Chinese Pinyin zhāng zháng zhǎng zhàng
Common characters in names 张 章 丈 彰 璋 樟 仗